Leeg

Totaal: 0,00 €

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Sint-Bavohumaniora

Ondernemingsgegevens

Sint-Bavohumaniora VZW
Reep 4
9000 Gent
Tel. 09 267 96 11
Fax 09 267 96 12
Ondernemingsnummer: 0414.115.863

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Sint-Bavohumaniora , een VZW met maatschappelijke zetel te Gent, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Sint-Bavohumaniora aanvaardt de Klant deze Voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Sint-Bavohumaniora aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Er worden geen extra reservatie- of administratieve kosten aangerekend.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sint-Bavohumaniora niet. Sint-Bavohumaniora is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sint-Bavohumaniora is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, of leveringstermijn, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met het leerlingensecretariaat.

Om te weten welke maat moet worden besteld. Kan de Klant de kledij komen passen op het leerlingensecretariaat. De openingsuren kan u vinden op de website van de school (www.sbhg.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sint-Bavohumaniora. Sint-Bavohumaniora kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Verloop van een bestelling:
• Als de Klant voor de eerste keer gebruik maakt van de webshop, dient hij eerst een nieuwe account te maken. De Klant klikt hiervoor op ‘Create Account’. De Klant vult hier zijn persoonlijke gegevens in.
Indien de Klant reeds over een account beschikt, klikt hij op de knop ‘Inloggen’ om zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.
• De klant kan de verschillende producten bekijken.
• Om een product te bestellen voert de Klant de maat en het aantal in en klikt op de knop ‘Aan winkelwagen toevoegen’.
Om de juiste maat te weten kan de Klant op het leerlingensecretariaat kledij passen tijdens de schooluren. De openingsuren tijdens de vakanties staan op de website van de school (www.sbhg.be).
• Hierna kan de Klant kiezen om af te rekenen of om verder te gaan met winkelen en een ander product te bestellen.
• Als de Klant klaar is met bestellen, moet hij rechts bovenaan op de knop ‘Afrekenen’ klikken.
• De Klant krijgt een overzicht van alle bestelde producten. De Klant kan hier nog producten wissen of aantallen aanpassen. Bij elke aanpassing dient de Klant op de knop ‘Winkelwagen bijwerken’ te klikken.
• Na controle van de bestelde producten klikt de Klant op de knop ‘Afrekenen’.
• Volg de verdere betaalinstructies verder op.
De Klant kan enkel betalen via debetkaart (Bancontact).

Na betaling ontvangt de Klant een e-mail met een bevestiging van de bestelling en betaling. Deze e-mail geldt als aankoopbewijs.

Sint-Bavohumaniora is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel dienen afgehaald te worden in de uniformwinkel op school.

De Klant ontvangt een e-mail wanneer de bestelde artikelen kunnen afgehaald worden.

Voor artikelen besteld tot en met 9 juli 2017, garandeert Sint-Bavohumaniora dat de artikelen kunnen afgehaald worden tegen de start van het nieuwe schooljaar. Bestellingen na deze datum bieden geen garantie op een levering voor 1 september.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaling, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Sint-Bavohumaniora.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Sint-Bavohumaniora.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. De herroepingstermijn vervalt bij afhaling van de bestelde producten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Sint-Bavohumaniora via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Sint-Bavohumaniora alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 15 werkdagen (schoolvakantiedagen niet meegerekend) nadat Sint-Bavohumaniora op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.

Sint-Bavohumaniora betaalt de Klant terug via een overschrijving; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor reeds afgehaalde producten.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Sint-Bavohumaniora zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de was-instructies, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van afhaling, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 8: Klantendienst

Het leerlingensecretariaat van Sint-Bavohumaniora is bereikbaar tijdens de openingsuren van de school op het telefoonnummer 09 267 96 11, via e-mail op [email protected]bhg.be of per post op het volgende adres: Sint-Bavohumaniora vzw, t.a.v. Uniformverantwoordelijke, Reep 4, 9000 Gent. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Bij niet-betaling is de bestelling ongeldig, worden de producten niet besteld voor de Klant en kan de klant de producten niet komen afhalen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Sint-Bavohumaniora respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sint-Bavohumaniora VZW, Reep 4, 9000 Gent, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Sint-Bavohumaniora heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Sint-Bavohumaniora houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 09 267 96 11.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Sint-Bavohumaniora om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Sint-Bavohumaniora vzw
Tav Uniformverantwoordelijke
Reep 4
9000 GENT

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op:

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Rekeningnummer voor terugbetaling:

Handtekening van consument(en):
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.