leerlingenbegeleiding

Leren leren

Inhaallessen wiskunde:
Heb je een deel van de leerstof wiskunde gemist omdat je afwezig was, dan kan je vakleerkracht je voorstellen naar de inhaalles te gaan. Op die manier krijg je de gemiste leerstof onder de knie. Inhaallessen gaan enkel door in de eerste graad (eerste en tweede jaar) en vinden enkel plaats voor het vak wiskunde.

Studiemethode:
Heb je vragen over de organisatie van je werk of ben je op zoek naar een goede studiemethode, dan kan de klassenraad je doorverwijzen naar je leerlingenbegeleider/CLB.

Leerlijn:
Het beleid van ‘leren leren’ steunt op drie pijlers:

 1. Leren leren vanuit de vakken
  Voor de eerste pijler staan de vakleerkrachten en de vakgroepen in. Tijdens de lessen en extra-murosactiviteiten ondersteunen ze de leerlingen in het leren leren. Leerlingen die het moeilijk hebben met het Nederlands of met spelling worden extra ondersteund door de leerkracht Nederlands in samenwerking met de leerkrachten die instaan voor de begeleiding van de Gok-leerllingen. Dat wordt geconcretiseerd in de vakoverschrijdende eindtermen leren leren.
 2. Leerlijn leren leren van eerstes tot zesdes
  De tweede pijler wordt gevormd door leren leren van eerstes tot zesdes. We hebben daarvoor een leerlijn ontwikkeld op basis van recente wetenschappelijke inzichten. Die hebben een model opgeleverd dat uitgelegd wordt in het boek Goesting in leren en werken (Van Mosselaer et alii, 2012). Om nieuwe kennis, vaardigheden, attitudes en competenties te ontwikkelen hebben leerlingen een aantal leercompetenties nodig die worden gevoed door motivatie, zelfvertrouwen en taalvaardigheid.De zes leercompetenties zijn: zelfkennis, zelfsturing, samenwerken, analyseren-relateren-structureren, concretiseren en kritische verwerking.
  Met die leercompetenties kunnen de leerlingen succesvol studeren en ze kunnen er ook mee aan de slag in het hoger onderwijs en in het werkveld. Die leercompetenties worden ontwikkeld maar krijgen ook vakoverschrijdend aandacht. Voorbeelden daarvan zijn: leerateliers, taalbegeleiding, leesgroepen, leermotivatietesten en leerlingencontacten.
  Wij werken hiervoor met leerfiches die de belangrijkste aspecten van leren leren belichten: planning en organisatie, memoriseren, schematiseren enz. De inhoud en de taal van deze leerfiches is aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Deze leerfiches worden door de leerkrachten gebruikt tijdens de lessen. De leerlingen - en de ouders -  kunnen ze ook terugvinden op Smartschool. 
 3. Extra zorg, hulp en studieoriëntering
  Ook de laatste pijler is structureel ingebed in onze school. We staan klaar voor leerlingen die specifieke behoeften hebben rond studiebegeleiding, taalbegeleiding en studieoriëntering. Die zorg is zowel preventief als remediërend en wordt in de eerste plaats opgenomen door de vakleerkrachten en de klastitularis, maar ook door de leerlingenbegeleiding en CLB. Op het internaat wordt voor leerlingen van de eerste graad die ondersteuning nodig hebben bij het studeren begeleide studie voorzien.
  De verantwoordelijke leerkracht bespreekt de zorgvraag en de vorderingen van deze leerlingen met de leerlingenbegeleiders en de leerkrachten. Naargelang de noden en de mogelijkheden wordt ook voor externe leerlingen huiswerkbegeleiding gegeven. In de eerste graad worden de leerlingen via inhaallessen geholpen na afwezigheid of ziekte.

Communicatie met ouders en leerlingen

Infomoment per leerjaar:
Bij de aanvang van het schooljaar kunnen je ouders je leerkrachten leren kennen en krijgen ze informatie over de activiteiten tijdens het nieuwe schooljaar.

Digitale agenda en planningsagenda:
Je krijgt een planningsagenda die je in de klas aanvult. Wanneer je afwezig bent kan je je agenda ook online raadplegen.

Digitaal en papieren rapport: 
Maandelijks krijg je een rapport mee naar huis, tussentijds kan je ook online je rapport raadplegen.

Oudercontacten met directie, leerlingenbegeleiding, klastitularis, vakleerkracht, CLB, taalbegeleider: 
op regelmatige tijdstippen voorzien we contactmomenten tussen je ouders en je leerkrachten, je klastitularis...

Leerlingencontact met klastitularis:
Na de proefwerken kan je bij je titularis op gesprek gaan om je resultaten te bespreken.

Hulp bij studiekeuze

Samen met de CLB-medewerker begeleiden je klastitularis en leerlingenbegeleider je bij het zoeken naar de studierichting die het best bij jou past. Ook je ouders krijgen extra informatie over de mogelijke studierichtingen binnen en buiten onze school.

Omgaan met leerstoornissen

Leerlingen met ADHD, dyslexie, dyscalculie... kunnen bij de leerlingenbegeleider terecht voor extra hulp en begeleiding. We bieden deze leerlingen op onze school ondersteuning op maat aan volgens de STICORDI-maatregelen.