pers

CLIL combineert het
beste van twee werelden

Affiche CLILCLIL-leerkrachten geven hun zaakvak (geschiedenis, informatica, Latijn, enz.) grotendeels in het Frans of het Engels. Zij zijn expert in hun zaakvak en zijn bovendien onderlegd in de specifieke CLIL-didactiek. Daarnaast beschikken ze over een C1-taalcertificaat, het tweede hoogste niveau in het Europese talenonderricht.

Met CLIL op Sint-Bavohumaniora richten we ons tot een ruime en diverse groep van (intrinsiek) gemotiveerde leerlingen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de CLIL-methodologie een krachtig leermiddel vormt om de verschillen tussen 'sterkere' en 'minder sterke' (taalzwakkere) leerlingen te verkleinen. Hoe doen we dat? 

  1. We stimuleren de spontane taalverwerving bij onze leerlingen. CLIL-leerkrachten geven geen taalles, maar bieden een taalbad aan. Van hun kant mogen de leerlingen er altijd voor kiezen om in het Nederlands te antwoorden in de klas of op een toets. Tegelijk moedigen we hen met diverse werkvormen aan om meer en meer de doeltaal (Frans of Engels) te gebruiken;
  2. We prikkelen de belangstelling, de motivatie en de inzet voor de doeltaal;
  3. We verhogen de spreekdurf van onze leerlingen in de doeltaal en versterken hun communicatieve vaardigheden in het algemeen.
  4. Affiche CLILWe wakkeren het gevoel voor taal in het algemeen aan. Zeker in studierichtingen die veeleer de nadruk leggen op STEM-vakken, zal ons CLIL-aanbod de talige horizon van onze leerlingen verruimen. Inzicht in een taalsysteem bevordert trouwens het aanleren van programmeertalen.
    Door de permanente interactie tussen het zaakvak en de doeltaal leren leerlingen hun gedachten beter te organiseren, vlotter te ‘schakelen’ in hun ‘werkgeheugen’, hun gedachten meer af te wegen en preciezer te formuleren, te synthetiseren, … zowel in het Nederlands als in de doeltaal.
  5. Vanuit hun interesse voor de doeltaal zullen bepaalde leerlingen een grotere belangstelling voor het zaakvak krijgen. Een zaakvak volgen in een vreemde taal bevordert ook de concentratie van de leerlingen tijdens de les.
  6. Doordat we via CLIL meertaligheid expliciet uitspelen als een cognitieve troef, laten we leerlingen met een meertalige/multiculturele thuisachtergrond toe om tegenover hun klasgenoten hun specifieke taalsituatie positief te gaan waarderen. In het kader van een superdiverse samenleving worden op die manier ruimerdenkende en kritische wereldburgers gevormd, die op een constructieve manier opgewassen zullen zijn tegen de toenemende globalisering en (arbeids)mobiliteit.
  7. Meer dan ooit willen we krachtige leeromgevingen creëren. De CLIL-didactiek zet leerkrachten ertoe aan om (nog meer) los te komen van handboeken.
  8. Affiche CLILWe nemen ons voor om onderwijs aan te bieden dat nauwer aansluit bij de leefwereld van onze leerlingen. Anderzijds blijven we hun de nodige inzichten en denkinstrumenten aanbieden om de uitdagingen van deze tijd beter te begrijpen. Met het oog daarop worden menswetenschappen, natuurwetenschappen, exacte wetenschappen, bewegingswetenschappen (in de lessen L.O.), … via het CLIL-taalonderricht verweven tot een brede, veelgelaagde blik op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

 

Met deze 7 streefdoelen sporen we onze CLIL-leerlingen ertoe aan om zich in wisselende (al dan niet professionele) situaties op te stellen als initiatiefrijke teamspelers. We nodigen hen uit om vlotter open te staan voor vernieuwende informatie, 'out of the box' denken en afwijkende meningen en waardeoordelen, en dit allemaal in een wereld van voortdurende en vaak ook versnellende verandering.