leerlingenbegeleiding

Leren leren

Leerateliers:
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar krijg je leerateliers op onze school. Op een interactieve en creatieve manier worden onderwerpen behandeld zoals studiemethode, organisatie, planning... Op die manier kan je het studiejaar goed starten!

Inhaallessen voor de hoofdvakken Latijn, wiskunde en Frans:
Heb je een deel van de leerstof gemist omdat je afwezig was, dan kan je vakleerkracht je voorstellen naar de inhaalles voor dit vak te gaan. Op die manier krijg je de gemiste leerstof onder de knie. Inhaallessen gaan enkel door in de eerste graad.

Studiemethode:
Heb je vragen over de organisatie van je werk of ben je op zoek naar een goede studiemethode, dan kan de klassenraad je doorverwijzen naar je leerlingenbegeleider/CLB.

Leerlijn:
Het beleid van ‘leren leren’ steunt op drie pijlers:

 1. Leren leren vanuit de vakken
  Voor de eerste pijler staan de vakleerkrachten en de vakgroepen in. Tijdens de lessen en extra-murosactiviteiten ondersteunen ze de leerlingen in het leren leren. Dat wordt geconcretiseerd in de vakoverschrijdende eindtermen leren leren.

 2. Leerlijn leren leren van eerstes tot zesdes
  De tweede pijler wordt gevormd door leren leren van eerstes tot zesdes. We hebben daarvoor een leerlijn ontwikkeld op basis van recente wetenschappelijke inzichten. Die hebben een model opgeleverd dat uitgelegd wordt in het boek Goesting in leren en werken (Van Mosselaer et alii, 2012). Om nieuwe kennis, vaardigheden, attitudes en competenties te ontwikkelen hebben leerlingen een aantal leercompetenties nodig die worden gevoed door motivatie, zelfvertrouwen en taalvaardigheid.

  De zes leercompetenties zijn: zelfkennis, zelfsturing, samenwerken, analyseren-relateren-structureren, concretiseren en kritische verwerking.

  Met die leercompetenties kunnen de leerlingen succesvol studeren en ze kunnen er ook mee aan de slag in het hoger onderwijs en in het werkveld. Die leercompetenties worden ontwikkeld maar krijgen ook vakoverschrijdend aandacht. Voorbeelden daarvan zijn: leerateliers, taalbegeleiding, leesgroepen, leermotivatietesten en leerlingencontacten.

 3. Extra zorg, hulp en studieoriëntering
  Ook de laatste pijler is structureel ingebed in onze school. We staan klaar voor leerlingen die specifieke behoeften hebben rond studiebegeleiding, taalbegeleiding en studieoriëntering. Die zorg is zowel preventief als remediërend en wordt in de eerste plaats opgenomen door de vakleerkrachten en de klastitularis, maar ook door de leerlingenbegeleiding en CLB. In de eerste graad worden de leerlingen via inhaallessen geholpen na afwezigheid of ziekte.

Communicatie met ouders en leerlingen

Infomoment per leerjaar:
Bij de aanvang van het schooljaar kunnen je ouders je leerkrachten leren kennen en krijgen ze informatie over de activiteiten tijdens het nieuwe schooljaar.

Digitale agenda en planningsagenda:
Je krijgt een planningsagenda die je in de klas aanvult. Wanneer je afwezig bent kan je je agenda ook online raadplegen.

Digitaal en papieren rapport: 
Maandelijks krijg je een rapport mee naar huis, tussentijds kan je ook online je rapport raadplegen.

Oudercontacten met directie, leerlingenbegeleiding, klastitularis, vakleerkracht, CLB, taalbegeleider: 
op regelmatige tijdstippen voorzien we contactmomenten tussen je ouders en je leerkrachten, je klastitularis...

Leerlingencontact met klastitularis:
Na de proefwerken kan je bij je titularis op gesprek gaan om je resultaten te bespreken.

Taalbegeleiding

Taalbegeleiding
Heb je een probleem met de Nederlandse taal dan kan de klassenraad je doorverwijzen naar de lessen taalbegeleiding. Op een speelse en creatieve manier kan je werken aan je kennis van het Nederlands.

Spellingsbegeleiding:
Heb je een probleem met spelling van het Nederlands dan kan de klassenraad je doorverwijzen naar de lessen spellingsbegeleiding.

Leesgroepen:
Heb je zin in lezen en voorlezen? Dan is onze leesgroep, in de geest van The Reader Organisation (opgericht door Jane Davis) echt iets voor jou. Je verdiept je in een kortverhaal en deelt je leeservaringen met anderen. Van schoolse boekbespreking is geen sprake. Zorgeloos genieten van luidop gelezen verhalen en gedichten kan wekelijks in onze leesgroepen.

Hulp bij studiekeuze

Samen met de CLB-medewerker begeleiden je klastitularis en leerlingenbegeleider je bij het zoeken naar de studierichting die het best bij jou past. Ook je ouders krijgen extra informatie over de mogelijke studierichtingen binnen en buiten onze school.

Omgaan met leerstoornissen

Leerlingen met ADHD, dyslexie, dyscalculie... kunnen bij de leerlingenbegeleider terecht voor extra hulp en begeleiding. We bieden deze leerlingen op onze school ondersteuning op maat aan volgens de STICORDI-maatregelen.